ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

დედოფლისწყარო
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

1 5 41 ოქმი
1 12 54 554 ოქმი
2 11 58 512 ოქმი
3 13 46 546 ოქმი
4 4 172 555 ოქმი
5 12 65 495 ოქმი
6 23 43 471 ოქმი
7 10 30 516 ოქმი
8 12 70 509 ოქმი
9 13 91 517 ოქმი
10 4 18 380 ოქმი
11 10 4 698 ოქმი
12 10 114 447 ოქმი
13 6 60 282 ოქმი
14 10 22 396 ოქმი
15 11 31 280 ოქმი
16 11 80 457 ოქმი
17 8 21 286 ოქმი
18 0 13 224 ოქმი
19 11 56 548 ოქმი
20 3 46 374 ოქმი
21 3 42 354 ოქმი
22 8 38 338 ოქმი
23 14 39 171 ოქმი