ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ახმეტა
( მონაცემები 29 უბნის მიხედვით )

1 3 5 41 ოქმი
1 17 454 147 196 ოქმი
2 12 224 193 320 ოქმი
3 14 241 126 212 ოქმი
4 8 253 130 165 ოქმი
5 11 118 13 325 ოქმი
6 103 76 82 167 ოქმი
7 60 168 111 129 ოქმი
8 5 43 20 107 ოქმი
9 44 122 159 362 ოქმი
10 1 26 32 79 ოქმი
11 13 98 362 194 ოქმი
12 2 90 299 173 ოქმი
13 9 78 218 416 ოქმი
14 18 44 10 27 ოქმი
15 10 213 147 222 ოქმი
16 8 44 31 153 ოქმი
17 1 36 15 500 ოქმი
18 144 94 60 127 ოქმი
19 107 93 73 114 ოქმი
20 35 202 122 216 ოქმი
21 3 124 31 91 ოქმი
22 4 50 29 88 ოქმი
23 75 200 54 271 ოქმი
24 21 58 85 266 ოქმი
25 11 178 224 374 ოქმი
26 10 210 21 293 ოქმი
27 89 71 74 122 ოქმი
28 8 123 378 239 ოქმი
29 26 240 67 139 ოქმი