ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

თიანეთი
( მონაცემები 20 უბნის მიხედვით )

3 5 6 8 9 41 ოქმი
1 250 23 44 15 23 239 ოქმი
2 195 13 52 54 18 260 ოქმი
3 139 10 10 13 7 104 ოქმი
4 42 7 8 11 6 104 ოქმი
5 45 10 5 5 3 88 ოქმი
6 60 1 2 1 0 60 ოქმი
7 8 5 3 21 0 33 ოქმი
8 97 12 64 42 19 122 ოქმი
9 89 1 13 14 50 192 ოქმი
10 23 2 40 8 0 49 ოქმი
11 134 25 49 11 22 184 ოქმი
12 150 29 74 24 13 225 ოქმი
13 12 5 28 0 3 139 ოქმი
14 19 8 26 17 1 106 ოქმი
15 33 2 74 3 13 109 ოქმი
16 104 5 40 13 17 214 ოქმი
17 92 35 64 6 13 152 ოქმი
18 20 0 3 4 1 129 ოქმი
19 220 14 45 5 9 268 ოქმი
20 155 17 33 19 26 209 ოქმი