ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ბოლნისი
( მონაცემები 62 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 70 42 245 ოქმი
2 49 49 308 ოქმი
3 66 37 333 ოქმი
4 38 21 276 ოქმი
5 71 36 303 ოქმი
6 103 39 258 ოქმი
7 31 28 153 ოქმი
8 16 40 222 ოქმი
9 12 33 195 ოქმი
10 19 96 176 ოქმი
11 126 74 231 ოქმი
12 125 92 301 ოქმი
13 80 82 266 ოქმი
14 72 61 143 ოქმი
15 12 64 190 ოქმი
16 3 15 60 ოქმი
17 51 54 112 ოქმი
18 56 27 128 ოქმი
19 6 15 42 ოქმი
20 32 77 343 ოქმი
21 17 48 152 ოქმი
22 271 29 356 ოქმი
23 21 6 141 ოქმი
24 27 16 105 ოქმი
25 51 5 85 ოქმი
26 39 23 254 ოქმი
27 38 14 210 ოქმი
28 8 5 82 ოქმი
29 13 10 122 ოქმი
30 19 38 351 ოქმი
31 16 54 314 ოქმი
32 7 10 279 ოქმი
33 11 12 394 ოქმი
34 10 11 426 ოქმი
35 5 15 496 ოქმი
36 3 3 335 ოქმი
37 25 13 275 ოქმი
38 171 20 179 ოქმი
39 6 22 63 ოქმი
40 29 29 271 ოქმი
41 362 62 309 ოქმი
42 27 33 84 ოქმი
43 82 11 254 ოქმი
44 17 34 106 ოქმი
45 54 48 125 ოქმი
46 32 77 85 ოქმი
47 58 188 184 ოქმი
48 92 159 141 ოქმი
49 105 103 200 ოქმი
50 70 72 213 ოქმი
51 153 125 205 ოქმი
52 33 30 186 ოქმი
53 38 70 402 ოქმი
54 6 10 323 ოქმი
55 6 17 335 ოქმი
56 13 15 370 ოქმი
57 28 22 168 ოქმი
58 6 8 93 ოქმი
59 10 6 258 ოქმი
60 68 24 298 ოქმი
61 50 35 243 ოქმი
62 18 66 323 ოქმი