ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

თეთრიწყარო
( მონაცემები 41 უბნის მიხედვით )

2 3 5 41 ოქმი
1 7 28 203 247 ოქმი
2 4 26 150 112 ოქმი
3 4 19 156 129 ოქმი
4 7 11 93 105 ოქმი
5
6 13 17 102 191 ოქმი
7 1 6 16 42 ოქმი
8 58 35 210 350 ოქმი
9 30 7 55 137 ოქმი
10 4 2 23 74 ოქმი
11 18 19 110 194 ოქმი
12 5 24 75 172 ოქმი
13 2 13 15 77 ოქმი
14 9 42 167 264 ოქმი
15 1 4 87 87 ოქმი
16 3 6 46 62 ოქმი
17 11 59 98 241 ოქმი
18 1 10 12 74 ოქმი
19 8 4 59 89 ოქმი
20 5 12 86 123 ოქმი
21 3 8 45 183 ოქმი
22 12 16 183 208 ოქმი
23 0 8 124 141 ოქმი
24 8 25 75 157 ოქმი
25 0 0 50 32 ოქმი
26 7 3 45 147 ოქმი
27 1 3 118 108 ოქმი
28 2 1 32 35 ოქმი
29 0 20 21 257 ოქმი
30 0 15 66 134 ოქმი
31 0 2 33 31 ოქმი
32 0 1 16 22 ოქმი
33 15 28 47 101 ოქმი
34 0 4 18 66 ოქმი
35 0 8 70 96 ოქმი
36 2 1 19 55 ოქმი
37 6 14 57 200 ოქმი
38 3 23 47 104 ოქმი
39 10 5 19 73 ოქმი
40 22 53 211 321 ოქმი
41 2 8 33 74 ოქმი