ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ახალციხე
( მონაცემები 22 უბნის მიხედვით )

1 3 5 8 41 ოქმი
9 5 13 255 67 297 ოქმი
10 9 3 154 93 243 ოქმი
11 8 0 29 1 142 ოქმი
12 6 13 340 31 362 ოქმი
13 2 4 94 2 124 ოქმი
14 19 23 144 11 487 ოქმი
15 26 12 148 3 229 ოქმი
16 5 11 341 22 401 ოქმი
17 15 10 125 18 523 ოქმი
18 1 3 124 23 404 ოქმი
19 2 1 87 0 177 ოქმი
20 3 36 126 5 201 ოქმი
21 0 14 149 2 466 ოქმი
22 33 7 308 28 486 ოქმი
23 6 16 225 19 232 ოქმი
24 0 3 52 2 427 ოქმი
25 1 7 148 6 126 ოქმი
26 0 0 41 46 218 ოქმი
27 5 4 187 8 477 ოქმი
33 0 27 181 49 210 ოქმი
34 1 53 72 9 96 ოქმი
35 6 18 91 7 243 ოქმი