ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ასპინძა
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

1 3 5 41 ოქმი
1 26 128 259 458 ოქმი
2 3 31 45 76 ოქმი
3 8 35 135 153 ოქმი
4 2 17 218 439 ოქმი
5 0 10 19 38 ოქმი
6 7 34 27 14 ოქმი
7 12 14 88 98 ოქმი
8 8 49 134 144 ოქმი
9 9 111 61 140 ოქმი
10 7 49 59 92 ოქმი
11 2 32 10 102 ოქმი
12 1 12 68 136 ოქმი
13 1 2 47 27 ოქმი
14 0 10 49 46 ოქმი
15 2 15 190 69 ოქმი
16 3 72 149 93 ოქმი
17 1 10 72 82 ოქმი
18 3 52 108 117 ოქმი
19 2 18 72 127 ოქმი
20 5 32 32 311 ოქმი
21 7 25 38 82 ოქმი
22 3 23 51 92 ოქმი
23 20 68 240 497 ოქმი