ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ონი
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

1 3 5 6 8 41 ოქმი
1 59 138 118 6 29 235 ოქმი
2 50 139 65 2 53 334 ოქმი
3 0 5 12 0 4 41 ოქმი
4 7 32 8 2 7 137 ოქმი
5 9 52 3 0 1 49 ოქმი
6 10 16 6 0 1 31 ოქმი
7 1 3 5 0 1 14 ოქმი
8 9 52 35 0 6 32 ოქმი
9 6 26 26 4 29 65 ოქმი
10 3 15 27 0 6 84 ოქმი
11 49 18 15 0 3 102 ოქმი
12 27 9 5 0 3 31 ოქმი
13 0 13 9 6 3 32 ოქმი
14 2 18 2 1 0 32 ოქმი
15 5 83 21 2 46 111 ოქმი
16 1 8 16 1 4 303 ოქმი
17 42 43 45 1 15 120 ოქმი
18 5 9 5 0 4 18 ოქმი
19 2 14 4 0 6 32 ოქმი
20 0 34 8 0 1 20 ოქმი
21 4 10 10 0 1 69 ოქმი
22 8 28 4 0 1 37 ოქმი
23 4 2 2 0 1 77 ოქმი