ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ლენტეხი
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 16 41 ოქმი
1 128 310 349 ოქმი
2 15 41 69 ოქმი
3 12 69 112 ოქმი
4 24 14 55 ოქმი
5 4 56 87 ოქმი
6 12 26 61 ოქმი
7 8 62 184 ოქმი
8 16 12 63 ოქმი
9 3 16 176 ოქმი
10 0 11 49 ოქმი
11 1 5 150 ოქმი
12 62 90 94 ოქმი
13 17 23 163 ოქმი
14 14 24 115 ოქმი
15 8 24 55 ოქმი
16 2 10 20 ოქმი
17 34 61 57 ოქმი
18 6 18 96 ოქმი
19 0 21 43 ოქმი
20 12 31 65 ოქმი
21 10 16 51 ოქმი
22 5 26 78 ოქმი
23 14 18 56 ოქმი