ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

მესტია
( მონაცემები 40 უბნის მიხედვით )

6 18 41 ოქმი
1 131 19 347 ოქმი
2 89 24 386 ოქმი
3 41 58 101 ოქმი
4 29 17 49 ოქმი
5 10 19 50 ოქმი
6 31 2 42 ოქმი
7 9 9 40 ოქმი
8 24 6 44 ოქმი
9 10 9 20 ოქმი
10 0 7 19 ოქმი
11 1 1 94 ოქმი
12 0 0 26 ოქმი
13 1 4 44 ოქმი
14 3 30 14 ოქმი
15 32 159 152 ოქმი
16 12 33 16 ოქმი
17 5 2 53 ოქმი
18 1 1 34 ოქმი
19 2 0 44 ოქმი
20 63 25 202 ოქმი
21 16 16 48 ოქმი
22 12 7 115 ოქმი
23 4 1 78 ოქმი
24 6 0 67 ოქმი
25 1 3 73 ოქმი
26 12 36 83 ოქმი
27 7 4 24 ოქმი
28 16 5 111 ოქმი
29 9 8 48 ოქმი
30 10 2 40 ოქმი
31 2 1 35 ოქმი
32 20 12 93 ოქმი
33 14 9 54 ოქმი
34 7 11 108 ოქმი
35 0 10 36 ოქმი
36 37 17 116 ოქმი
37 24 14 129 ოქმი
38 72 26 152 ოქმი
39 29 4 34 ოქმი
40 23 8 109 ოქმი