ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ხარაგაული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

1 5 41 ოქმი
1 54 185 469 ოქმი
2 72 91 316 ოქმი
3 18 53 368 ოქმი
4 50 108 333 ოქმი
5 13 44 152 ოქმი
6 17 80 179 ოქმი
7 11 43 138 ოქმი
8 277 20 371 ოქმი
9 1 0 1 ოქმი
10 13 175 351 ოქმი
11 131 106 374 ოქმი
12 9 11 253 ოქმი
13 13 201 302 ოქმი
14 15 135 283 ოქმი
15 12 35 165 ოქმი
16 9 25 58 ოქმი
17 16 105 251 ოქმი
18 18 33 60 ოქმი
19 15 52 129 ოქმი
20 16 50 161 ოქმი
21 74 24 132 ოქმი
22 14 19 40 ოქმი
23 63 35 253 ოქმი
24 29 25 129 ოქმი
25 81 13 115 ოქმი
26 83 52 234 ოქმი
27 78 85 255 ოქმი
28 36 68 276 ოქმი
29 148 89 310 ოქმი
30 115 132 343 ოქმი
31 145 69 220 ოქმი
32 67 37 172 ოქმი
33 73 106 234 ოქმი
34 7 43 86 ოქმი
35 10 42 82 ოქმი
36 38 9 82 ოქმი
37 22 36 120 ოქმი