ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ბაღდათი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

2 3 18 20 41 ოქმი
1 34 67 194 5 187 ოქმი
2 27 39 263 6 170 ოქმი
3 29 55 206 9 198 ოქმი
4 29 73 154 12 265 ოქმი
5 63 30 169 11 218 ოქმი
6 12 101 207 12 197 ოქმი
7 15 18 132 16 99 ოქმი
8 23 34 174 22 302 ოქმი
9 14 88 193 18 274 ოქმი
10
(+ #31 მიმაგრ. უბანი)
4 19 58 4 81 ოქმი
11 15 8 119 7 168 ოქმი
12 19 114 168 9 305 ოქმი
13 7 152 98 8 159 ოქმი
14 25 33 95 9 337 ოქმი
15 12 80 185 11 313 ოქმი
16 29 110 201 6 186 ოქმი
17 15 23 107 7 98 ოქმი
18 1 2 78 4 78 ოქმი
19 7 3 94 5 71 ოქმი
20 1 12 57 1 112 ოქმი
21 1 5 128 1 52 ოქმი
22 14 16 78 4 162 ოქმი
23 27 85 149 13 122 ოქმი
24 9 58 133 11 189 ოქმი
25 29 41 175 9 143 ოქმი
26 6 19 320 21 106 ოქმი
27 11 19 139 14 196 ოქმი
28 2 54 71 20 131 ოქმი
29 3 27 103 9 317 ოქმი
30 7 87 70 11 169 ოქმი
31