ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ტყიბული
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 70 56 64 ოქმი
2
გაბათილებულია
3 155 56 210 ოქმი
4 153 95 145 ოქმი
5
გაბათილებულია
6 135 65 105 ოქმი
7 201 69 172 ოქმი
8 214 85 178 ოქმი
9 93 63 130 ოქმი
10 30 39 89 ოქმი
11 35 26 163 ოქმი
12 147 57 134 ოქმი
13 139 91 206 ოქმი
14 45 23 128 ოქმი
15 65 51 49 ოქმი
16 70 74 195 ოქმი
17 44 46 76 ოქმი
18 209 171 222 ოქმი
19 8 29 43 ოქმი
20 60 110 226 ოქმი
21 144 186 184 ოქმი
22 34 121 132 ოქმი
23 50 53 130 ოქმი
24 53 25 83 ოქმი
25 64 44 88 ოქმი
26 33 72 65 ოქმი
27 85 90 79 ოქმი
28 18 9 15 ოქმი
29 125 47 230 ოქმი
30 47 13 45 ოქმი
31 72 117 198 ოქმი
32 141 36 145 ოქმი
33 91 123 200 ოქმი
34 157 28 64 ოქმი
35 130 133 96 ოქმი
36 191 53 173 ოქმი
37 145 59 140 ოქმი