ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

აბაშა
( მონაცემები 24 უბნის მიხედვით )

3 5 8 9 41 ოქმი
1 10 142 15 9 382 ოქმი
2 15 54 8 6 381 ოქმი
3 13 168 7 13 531 ოქმი
4 16 154 25 18 177 ოქმი
5 7 279 23 7 379 ოქმი
6 20 189 10 10 316 ოქმი
7 14 83 48 63 261 ოქმი
8 29 161 35 6 378 ოქმი
9 17 138 16 10 482 ოქმი
10 23 133 17 3 251 ოქმი
11 11 60 10 181 282 ოქმი
12 18 252 3 121 377 ოქმი
13 54 242 30 2 210 ოქმი
14 73 226 7 7 266 ოქმი
15 17 122 9 6 327 ოქმი
16 42 150 9 25 475 ოქმი
17 15 224 9 9 393 ოქმი
18 9 115 7 3 342 ოქმი
19 15 135 7 2 190 ოქმი
20 6 97 7 6 411 ოქმი
21 24 74 7 7 320 ოქმი
22 18 104 55 13 300 ოქმი
23 45 39 22 16 215 ოქმი
24 11 37 9 133 174 ოქმი