ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ხობი
( მონაცემები 32 უბნის მიხედვით )

1 3 5 41 ოქმი
1 42 92 85 346 ოქმი
2 40 96 66 313 ოქმი
3 22 64 112 298 ოქმი
4 56 36 271 450 ოქმი
5 65 41 163 446 ოქმი
6 22 20 73 221 ოქმი
7 32 74 164 292 ოქმი
8 66 61 102 283 ოქმი
9 38 8 71 223 ოქმი
10 107 31 208 237 ოქმი
11 22 85 135 340 ოქმი
12 18 89 30 260 ოქმი
13 19 55 76 232 ოქმი
14 8 13 45 168 ოქმი
15 20 32 280 395 ოქმი
16 13 29 124 241 ოქმი
17 16 3 47 169 ოქმი
18 15 23 89 285 ოქმი
19 16 25 196 529 ოქმი
20 39 19 89 212 ოქმი
21 98 55 152 230 ოქმი
22 22 33 23 104 ოქმი
23 97 21 82 369 ოქმი
24 6 4 125 251 ოქმი
25 275 28 100 296 ოქმი
26 122 96 141 381 ოქმი
27 141 45 137 339 ოქმი
28 53 161 75 350 ოქმი
29 34 46 105 336 ოქმი
30 16 63 90 209 ოქმი
31 1 15 149 139 ოქმი
32 19 21 86 123 ოქმი