ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

წალენჯიხა
( მონაცემები 28 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 46 141 499 ოქმი
2 47 121 400 ოქმი
3 31 110 407 ოქმი
4 3 114 177 ოქმი
5 21 310 255 ოქმი
6 15 219 167 ოქმი
7 6 185 177 ოქმი
8 12 212 154 ოქმი
9 60 91 337 ოქმი
10 164 156 355 ოქმი
11 35 205 321 ოქმი
12 74 118 198 ოქმი
13 14 125 371 ოქმი
14 23 97 277 ოქმი
15 72 181 571 ოქმი
16 14 301 505 ოქმი
17 15 109 267 ოქმი
18 21 135 253 ოქმი
19 14 111 134 ოქმი
20 35 111 275 ოქმი
21 21 169 404 ოქმი
22 17 45 107 ოქმი
23 27 105 397 ოქმი
24 25 142 492 ოქმი
25 56 212 378 ოქმი
26 12 172 186 ოქმი
27 28 139 324 ოქმი
28 21 201 415 ოქმი