ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

ჩხოროწყუ
( მონაცემები 27 უბნის მიხედვით )

5 8 41 ოქმი
1 105 49 430 ოქმი
2 153 61 424 ოქმი
3 66 16 251 ოქმი
4 158 104 347 ოქმი
5 140 86 135 ოქმი
6 258 7 347 ოქმი
7 110 10 289 ოქმი
8 242 24 278 ოქმი
9 85 41 212 ოქმი
10 195 173 346 ოქმი
11 101 203 240 ოქმი
12 136 54 122 ოქმი
13 49 30 149 ოქმი
14 139 29 505 ოქმი
15 358 25 448 ოქმი
16 195 3 166 ოქმი
17 21 10 214 ოქმი
18 61 13 309 ოქმი
19 27 26 263 ოქმი
20 33 20 223 ოქმი
21 184 110 469 ოქმი
22 110 28 328 ოქმი
23 55 13 303 ოქმი
24 286 41 417 ოქმი
25 137 43 345 ოქმი
26 79 15 153 ოქმი
27 91 67 382 ოქმი