ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

გამგებელი

შუახევი
( მონაცემები 49 უბნის მიხედვით )

3 5 41 ოქმი
1 34 127 271 ოქმი
2 36 22 54 ოქმი
3 18 56 121 ოქმი
4 24 60 153 ოქმი
5 20 70 144 ოქმი
6 2 16 161 ოქმი
7 4 7 76 ოქმი
8 1 21 35 ოქმი
9 9 59 118 ოქმი
10 7 84 133 ოქმი
11 2 4 80 ოქმი
12 16 18 98 ოქმი
13 25 21 62 ოქმი
14 4 87 228 ოქმი
15 66 60 252 ოქმი
16 13 145 176 ოქმი
17 20 28 153 ოქმი
18 4 12 104 ოქმი
19 0 12 57 ოქმი
20 0 40 158 ოქმი
21 2 16 136 ოქმი
22 0 7 90 ოქმი
23 27 62 171 ოქმი
24 8 21 101 ოქმი
25 27 34 111 ოქმი
26 5 33 75 ოქმი
27 7 30 141 ოქმი
28 33 50 235 ოქმი
29 1 10 165 ოქმი
30 1 3 144 ოქმი
31 1 11 207 ოქმი
32 0 6 124 ოქმი
33 7 11 50 ოქმი
34 19 22 83 ოქმი
35 4 9 65 ოქმი
36 13 25 137 ოქმი
37 23 37 111 ოქმი
38 10 75 161 ოქმი
39 15 31 204 ოქმი
40 1 15 141 ოქმი
41 6 53 115 ოქმი
42 5 31 128 ოქმი
43 3 31 231 ოქმი
44 0 8 95 ოქმი
45 8 36 79 ოქმი
46 11 73 106 ოქმი
47 12 33 69 ოქმი
48 27 14 103 ოქმი
49 0 9 45 ოქმი