ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

29 ივნისის განმეორებითი კენჭისყრის წინასწარი მონაცემები

მაჟორიტარები

თეთრიწყარო

მაჟ. ოლქი
26.02 2. რეზო აფციაური - 28 (5.23%)
3. მარია ზარიძე - 39 (7.29%)
20. გაგა დიმიტრიადი - 10 (1.87%)
41. თამაზი აფციაური - 458 (85.61%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
26.02 5 2. რეზო აფციაური - 2 (1.07%)
3. მარია ზარიძე - 7 (3.74%)
20. გაგა დიმიტრიადი - 0 (0%)
41. თამაზი აფციაური - 178 (95.19%)
ოქმი
26.02 6 2. რეზო აფციაური - 24 (8.51%)
3. მარია ზარიძე - 25 (8.87%)
20. გაგა დიმიტრიადი - 8 (2.84%)
41. თამაზი აფციაური - 225 (79.79%)
ოქმი
26.02 7 2. რეზო აფციაური - 2 (3.03%)
3. მარია ზარიძე - 7 (10.61%)
20. გაგა დიმიტრიადი - 2 (3.03%)
41. თამაზი აფციაური - 55 (83.33%)
ოქმი