ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

თელავი
( მონაცემები 16 უბნის მიხედვით )

1 3 5 6 8 20 41 ოქმი
1 60 77 102 33 42 17 335 ოქმი
2 38 123 94 14 49 10 265 ოქმი
3 27 90 62 33 31 7 219 ოქმი
4 73 67 97 76 58 12 213 ოქმი
5 63 53 117 35 34 7 169 ოქმი
6 61 82 118 16 8 9 175 ოქმი
7 41 54 68 25 8 7 202 ოქმი
8 37 45 145 11 9 19 224 ოქმი
9 40 42 149 17 13 17 272 ოქმი
10 31 68 102 20 8 6 174 ოქმი
11 71 51 102 10 15 8 134 ოქმი
12 95 58 176 18 24 11 256 ოქმი
13 23 72 140 16 11 19 229 ოქმი
44 24 30 47 19 14 6 114 ოქმი
45 33 13 80 3 4 19 150 ოქმი
46 25 65 83 10 15 6 132 ოქმი