ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

მცხეთა
( მონაცემები 6 უბნის მიხედვით )

2 3 5 6 8 26 41 ოქმი
1 43 120 15 309 49 27 228 ოქმი
2 2 307 10 117 66 27 167 ოქმი
3 6 112 11 60 42 9 128 ოქმი
4 7 51 9 60 26 11 172 ოქმი
5 46 127 13 264 41 9 268 ოქმი
6 43 168 14 139 41 59 284 ოქმი