ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

ახალციხე
( მონაცემები 13 უბნის მიხედვით )

3 5 18 41 ოქმი
1 27 193 25 288 ოქმი
2 18 128 18 315 ოქმი
3 17 183 37 355 ოქმი
4 13 184 13 287 ოქმი
5 10 121 10 289 ოქმი
6 24 126 17 271 ოქმი
7 34 64 10 146 ოქმი
8 21 176 40 319 ოქმი
28 25 141 16 269 ოქმი
29 16 123 12 333 ოქმი
30 31 200 20 270 ოქმი
31 14 114 15 207 ოქმი
32 14 118 17 301 ოქმი