ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

ამბროლაური
( მონაცემები 5 უბნის მიხედვით )

5 41 ოქმი
5 28 173 ოქმი
37 59 211 ოქმი
38 40 238 ოქმი
39 36 132 ოქმი
40 26 155 ოქმი