ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

წინასწარი მონაცემები

მერი

ოზურგეთი
( მონაცემები 13 უბნის მიხედვით )

1 3 5 8 9 18 20 41 ოქმი
1 16 56 40 170 1 126 21 232 ოქმი
2 16 86 67 105 0 127 6 179 ოქმი
3 18 49 43 102 1 79 11 199 ოქმი
4 38 67 39 150 1 113 32 163 ოქმი
5 8 43 45 112 2 79 11 198 ოქმი
6 10 98 38 148 1 84 11 265 ოქმი
7 17 50 69 121 4 78 19 192 ოქმი
8 7 100 68 154 1 131 12 198 ოქმი
9 16 56 47 104 1 84 12 184 ოქმი
10 23 107 35 57 1 63 9 126 ოქმი
55 4 69 44 124 2 71 17 162 ოქმი
56 8 40 46 148 0 97 9 167 ოქმი
57 18 27 80 71 1 108 10 147 ოქმი